Stavební připravenost

Podmínky stavební připravenosti:

Podmínky stavební připravenosti pro pokládku podlah a schodišť

Objednatel je povinen zajistit 48 hodin před sjednaným zahájením prací následující stavební připravenost.

Podmínky stavby

 • V prostoru montáže a pod ním musí být ukončeny všechny mokré procesy a prostor musí být stavebně dokončen s osazením všech výplní otvorů , kompletačních prací elektro,  malířských (pouze poslední vrstvu malby proveďte až po dokončení  povrchové úpravy podlahy) natěračských prací.
 • Relativní vlhkost vzduchu musí být v rozmezí  maximálně 45% až 55% .
 • Teplota v místnosti nesmí klesnout pod +15 oC. Některé povrchové úpravy vyžadují minimální teplotu 20 oC.
 • Podkladní vrstvy musí být rovné , tuhé a suché dle ČSN 74 4505 pro kladení podlah. Na lati 2 bm může být maximální tolerance +- 2 mm od vodorovné roviny.
 • V konstrukci podlahy nesmí být rozvody ÚT a teplé užitkové vody a ani jiné zdroje tepelného záření.V případě uložení těchto rozvodů je nutno předem konzultovat a písemně potvrdit speciální podmínky pro uložení těchto rozvodů a také podmínky pokládky (např. vlhkost podklad. betonů musí být do 1,5%) tak , aby se maximálně eliminovala roztažnost či smršťování nášlapné vrstvy.

Připravenost podkladu

A.Betony

 • Beton musí být důkladně čistý , rovný a suchý.
 • Objemová vlhkost podkladních vrstev musí být dle ČSN 74 4505 (2,5%). (Suchost podkladního betonu můžete orientačně testovat  položením  gumové rohože na beton přes noc. Orosí-li se zespod , znamená to přítomnost vlhkosti v podkladu.Přesnou zkouškou je však jedině změření vlhkosti přístroji.)

B.Dřevěné podkladní podlahy

 • Není-li podlaha rovná , je nezbytné lehké obroušení.
 • Z podlahy musí být odstraněn všechen cizí materiál , včetně vosku.
 • Jako u betonu musí být podklad rovný , suchý , čistý a také zdravý.

Objednatel (investor) je povinen:

 • Zajistit zdroj el. proudu 220 V jištěných 16 A  pro připojení strojů o celkovém odběru 10 KW ve vzdálenosti maximálně 25m od montážního pracoviště.
 • Poskytnout zhotoviteli uzamykatelný prostor pro uložení materiálu a strojů, tak aby do tohoto prostoru nemohla vstoupit žádná osoba bez vědomí zhotovitele.
 • Zajistit skládku odpadů včetně možnosti likvidace brusného prachu.
 • Určit místo ukládání dřevěného odpadu - vždy jedno místo na patře.
 • Zabezpečit místnosti , ve kterých jsou dřevěné podlahy již položeny nebo kde se právě instalují  tak , aby nedošlo k jejich znečištění nebo poškození jinými subjekty stavby.Dále zajistí uzamykatelnost prostor , kde bude zhotovitel práce provádět.
 • Pověřit svého odpovědného pracovníka, který bude bez zbytečného odkladu řešit vzniklé problémy. A jeho jméno zapsat na počátku zahájení prací do stavebního deníku, pokud není uvedeno ve smlouvě o dílo.
 • Denně podepisovat zápisy ve stavebním deníku , do kterého bude zhotovitel zapisovat veškeré údaje týkající se pokládky dřevěných podlah.

banner kon